contact/avg protocol/anbi-info - Kunstroute Gulpen-Wittem

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

contact/avg protocol/anbi-info

Stichting Kunstroute Euregio:

U kunt ons bereiken via de mail:

kunstroute.gulpenwittem@gmail.com

Telefonisch voor vragen:

Helga van der Poel  -  06-13289148

Postadres: Valkenburgerweg 104 - 6321 GH  Wijlre

Werkgroep:

Anne van der Poel
Helga van der Poel
Marie-José Geelen-Meerveld
Benoît Eggen
Joyce Weijers
Hans Raymaekers

Colofon:

Layout kunstrouteboekje: Anne van der Poel en Marie-José Geelen-Meerveld
Fotografie en websites: Hans Raymaekers-AcclararefotoHet copyright van alle afbeeldingen berust bij de makers van de kunstwerken en/of de fotograaf.
Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hier lees je hoe de Stichting Kunstroute Gulpen-Wittem hiermee om gaat en wat we doen met jouw persoonsgegevens.
Om de Kunstroute Gulpen-Wittem te organiseren en te verbeteren, verzamelen we gegevens zoals door middel van aanmeldingsformulieren. We vinden het belangrijk dat je privégegevens ook echt privé blijven en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving.
De persoonlijke gegevens die u de stichting verstrekt , dienen eigenlijk separaat in een verwerkersovereenkomst te staan.
Voor de stichting Kunstroute Gulpen-Wittem is dit geen handige zaak. Daarom staan er, op de aanmeldingsformulieren voor de nieuw te organiseren kunstroute, duidelijke afspraken over dit onderwerp op het formulier, waar u mee akkoord kunt gaan of niet. Dit formulier ziet de stichting dan als verwerkersovereenkomst met u.
Met dit akkoord geef je toestemming en dat is voldoende als verwerkersovereenkomst.
De stichting werkt niet met anderen/derden die uw gegevens nodig zouden kunnen hebben. Ook worden gegevens en/of foto’s niet gedeeld/afgegeven aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De stichting houdt uw gegevens alleen in bezit voor zolang dit nodig is t.b.v. het organiseren van de kunstroute.
Alle gegevens die de Stichting Kunstroute Gulpen-Wittem van jou verwerkt, mag je inzien en aanpassen. Verzoek tot aanpassen/verwijdering van uw gegevens dient u ons schriftelijk te melden, waarna het bestuur de gegevens zal aanpassen of wissen.
De stichting gebruikt op de website geen cookies of andere technische foefjes om informatie in te winnen van bezoekers van de website.
Websitebezoek en e-mails: gegevens over onder meer het tijdstip waarop je ons bezoekt, vanaf welk apparaat en of je een e-mail opent en klikt op een link registreren wij niet.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIE ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLINGEN (ANBI)

ALGEMEEN:

Naam instelling: Stichting Kunstroute Euregio
Werknaam: Kunstroute Gulpen-Wittem
KVK nr. 60219378
RSIN nr. 8538.14.776
Post- en bezoekadres: Valkenburgerweg 104, 6321 GH Wijlre
Tel.nr. 043 4591418
Email adres: kunstroute.gulpenwittem@gmail.com
Website: www.kunstroutegulpenwittem.nl
Bank: RABO, nr. NL36RABO0167789619

Voor statutaire bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders zie de statuten.

Wijziging in het bestuur:
In 2016 hebben J. Hendrix, K. Take en J.W. van der Poel het bestuur verlaten.
In 2017: Nieuwe secretaris is Y. Ligtelijn en nieuwe penningmeester is B. Eggen.

BELEIDSPLAN STICHTING KUNSTROUTE EUREGIO (KUNSTROUTE GULPEN-WITTEM)

De Stichting Kunstroute Euregio handelt in de praktijk vooralsnog voornamelijk onder de naam Kunstroute Gulpen-Wittem (zie ook de statuten). Deze laatste benaming zal hier verder gebruikt worden.

Dit beknopte beleidsplan van de Stichting Kunstroute Euregio (Kunstroute Gulpen-Wittem) omvat de volgende onderwerpen:

1.  Historie, doelstellingen en actueel beleid.
2.  Werkzaamheden
3.  Werving van fondsen
4.  Beheer van fondsen en vermogen
5.  Besteding van fondsen en vermogen
6.  Financiële prognose
7.  Beloningsbeleid

1.  Historie, doelstellingen en actueel beleid.

De Kunstroute Gulpen-Wittem is een tweejaarlijks evenement dat van 2003-2011 werd georganiseerd door dhr. Rob v. Wilgenburg te Gulpen. In 2013 werd de 6e editie overgedragen aan een werkgroep onder de vleugels van de Stichting Cultuurzomer Heuvelland  Aan dit evenement namen 70 kunstenaars deel op 40 locaties, het bezoekersaantal wordt geschat op 3000-4000. In 2014 werd de Stichting Kunstroute Euregio opgericht met als werknaam Kunstroute Gulpen-Wittem. Deze stichting is momenteel doende de 7e editie te organiseren, die zal plaatsvinden tijdens het Pinksterweekend 2015.

De stichting stelt zich tot doel het organiseren van kunstroutes en culturele evenementen in de Euregio, het intermediëren tussen kunstenaars, instellingen, overheden, bedrijven en particulieren en het waar mogelijk faciliteren van culturele uitingen in de breedste zin.

Het actuele beleid is er op gericht door het organiseren en faciliteren van culturele evenementen een zo groot mogelijke groep mensen in aanraking met en tot deelname aan kunstzinnige uitingen te brengen. Deze evenementen dienen daartoe voor zowel deelnemers als toeschouwers laagdrempelig te zijn.

2. Werkzaamheden.

De belangrijkste activiteit van de stichting, uitgevoerd door de Werkgroep Kunstroute Gulpen-Wittem is momenteel het organiseren van de tweejaarlijkse Kunstroute Gulpen-Wittem (in 2015 tijdens het Pinksterweekend, op 23, 24 en 25 mei). Deze kunstroute zal verder om de twee jaar worden georganiseerd, zoals dat sinds 2003 gebruikelijk is geweest. De deelnemende kunstenaars (professionals en amateurs) zijn afkomstig uit Nederland, België en Duitsland (in 2015 telt de kunstroute ca. 90 deelnemers op 41 locaties in de gemeente Gulpen-Wittem en enkele daarbuiten). De locaties zijn vrij toegankelijk.
Tevens verzorgt de werkgroep expositiefaciliteiten voor kunstenaars. Ze bemiddelt daartoe met instellingen, bedrijven en particulieren.

3. Fondsenwerving.

De inkomsten van de stichting komen voornamelijk uit de volgende bronnen (zie ook de begrotingen):
– inschrijfgeld van de deelnemers,
– bijdragen van sponsoren,
– inkomsten uit advertenties in de kunstroute catalogus en op de website,
– subsidie van gemeente Gulpen-Wittem.
Tevens zal de werkgroep subsidies aanvragen bij de provincie Limburg en mogelijk andere subsidiënten.

4. Beheer van de fondsen.

Dit is een eenvoudige aangelegenheid: het geld wordt gestort op een bankrekening ten name van de stichting en vanaf deze rekening worden facturen betaald. De boekhoudkundige afhandeling staat onder toezicht van KeSch accountancy te Wijlre. Van vermogensopbouw is tot op heden geen sprake geweest.

5. Besteding van de fondsen.

Zoals uit de bijgevoegde begrotingen blijkt worden de fondsen voornamelijk besteed aan:
– ontwerpen en drukken van programmaboekje,
– ontwerpen en drukken van publiciteitsmateriaal,
– ontwerpen en beheer van een website,
– beloning optredende musici e.d.,
– onkostenvergoedingen van de werkgroepleden en andere vrijwilligers.
– administratiekosten.

6. Financiële prognose 2015 2016.

Na afloop van de kunstroute en kwijting van alle schulden rest een bescheiden bedrag (zie begroting) als reserve voor voorkomende activiteiten in 2015 en 2016. Einde 2016 worden de kunstroute activiteiten weer volop opgestart.

7. Beloningsbeleid.

Wij streven er naar ,voor zover de begroting dat toelaat en binnen de fiscale regels, betrokken vrijwilligers schadeloos te stellen v.w.b. hun onkosten. In lonen en  emolumenten is niet voorzien.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu